Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи рискови фактори в българска градска популация

Цел на изследването: Да се оцени разпространението и контрола на артериалната хипертония, и други сърдечно-съдови рискови фактори в българска градска популация.

Материал и методи: Напречно-срезово изследване, проведено на 17 май 2010 год. в 4 големи български градове. Включени са общо 1535 лица – 689 мъже и 846 жени на средна възраст 58,9±16,4 (14-95) год. Бяха проведени следните измервания: артериално налягане (АН), ръст, тегло, обиколка на талията (ОТ), индекс на телесна маса (ИТМ), обиколка на ръката на нивото на бицепса (ОБ).  Включените в изследването лица попълниха анкета с въпроси, свързани с тяхното АН, наличие и контрол на АХ, други придружаващи рискови фактори (РФ), демографски и социално-икономически характеристики.

Резултати: Анамнестични данни за АХ се установиха при 50,9% (n=791). Средните стойности на АН от първото измерване за цялата група са: систолно артериално налягане (САН) – 144,1±23,2 (89-255) mmHg, диастолно артериално налягане (ДАН) – 84,6±13,9 (54-160) mmHg. Средните стойности на АН от второто измерване са: САН 141,1±34,7 (87-181) mmHg, ДАН 82,4±12,5 (50-124) mmHg. При 42,6% (n=655) от лицата с данни за АХ бяха измерени стойности на АН <140/90 mmHg. Средният ИТМ е 26,5±5, средната стойност на ОТ – 94,9±14,9  (72-197) см, средната ОБ – 32,9±11,6 (17-94) см. Захарен диабет тип 2 се установи при 9,8% (n=152) от анкетираните  лица, а данни за дислипидемия – при 30,1% (n=467).

Заключение: Процентът на засегнати от АХ лица сред анализираната от нас група е висок, но информираността на българското градско население относно нормалните стойности на АН, както и контролът на АХ са по-добри в сравнение с други  страни в Европа. Контролът върху други важни РФ  – ЗД тип, затлъстяване, дислипидемия продължава  да бъде незадоволителен.

За повече подробности:

Ст. Найденов, Св. Торбова, Ф. Николов, Св. Цонев, Н. Найденова. Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи рискови фактори в българска градска популация. Сърдечно-съдови заболявания 2012; 2: 16-22.

Прикачени файлове

  • 35684

    another file

  • blh

    science info file