Фамилно скупчване на увреждане на прицелните органи в популацията

Фамилно скупчване на увреждане на прицелните органи в популацията

Niiranen, Teemu J.a,b,c,*; Lin, Honghuanga,d,*; Larson, Martin G.a,e,f; Vasan, Ramachandran S.a,g,h,i

Journal of Hypertension: January 23, 2018 – Volume Publish Ahead of

 

Цел:     Предишни проучвания посочват,  че      хипертензивните увреждания на прицелните органи( УПО) са наследствена черта.

Рискът  УПО на родителите  да се  отрази на  УПО   на  тяхното поколение  и  как   тези увреждания се скупчват  в контекста на наличието в родителите  в  сравнение  с  хипертензивния статус остава неясно.

Метод: Ние проучихме   3238  участници във  Framingham Heart Study  ( средна  възраст 39 ± 8 , 53%  жени)   с  налични данни за УПО в родителите.  Родителите и поколението  са подложени на измерване     за левокамерна хипертрофия , повишена релативна дебелина на стените на сърцето, албуминурия и конвенционални рискови фактори .

Резултати:       Преваленса на което и да е УПО   ( левокамерна хипертрофия  или албуминурия)  в участниците с нула  и  поне един родител  с някакво УПО е 7 и 13  респективно (P < 0.001  за разликата). Наличието на  поне един  родител с УПО е асоциирано с по- високо наличие на УПО  [multivariable-adjusted odds ratio (OR), 1.65; 95% confidence interval    (95% CI),    1.27–2.14].      Подобно    на  тези    данни левокамерната   хипертрофи  в  родителите е асоциирана  с   левокамерна хипертрофия  в   поколението     ( OR, 2.73; 95% CI 1.92–3.89).  Наличието на    повишена  релативна  дебелина   на стените на сърцето в родителите отговаря на повишение  и в поколението(OR, 1.54; 95% CI 1.16–2.04) и албуминурия в родителите  е свързана с албуминурия в поколението(OR, 1.49; 95% CI 1.03–2.16).        Асоциациите остават сигнификантнии след аджустиране за други рискови фактори, включителна артериално налягане и    в анавализ на субтгрупите дефинирани според хипертоничния статус на родителите и поколението.

Заключение:   Представените по-горе наши   данни  сочат, че скупчването на    увреждане    на    прицелните    органи в популацията е независимо от артериалното налягане.  Необходими са допълнителни проучвания за потвърждаване на нашите данни.