Роля на артериалната хипертония в първичната профилактика на мозъчния инсулт

Роля на артериалната хипертония в първичната профилактика на мозъчния инсулт

Jiří Widimský  2015.

 Отворен архив в партньорство с Чехското Дружество по Кардиология.

Артериалната  хипертония  принадлежи към най-значимите рискови фактори за мозъчносъдови заболявания и мозъчен инсулт.  Предпочита се  измерване на артериалното налягане в дома или 24- часово измерване . Нефармакологичното лечение  трябва   да включва  недопускане на тютюнопушенето, редукция на  свръхтеглото, ограничаване  приема на алкохол и умерена консумация на сол. Клинични проучвания основани на доказателства безспорно доказват, че   медикаментозното лечение  понижава   инсиденса на мозъчносъдови заболявания и  мозъчен инсулт с 40-60%. Систолното налягане  е по-значимо в  сравнение с диастолното при възрастни хора, при които  възникват мозъчносъдови заболявания и инсулт.

Голяма дискусия се концентрира върху   прицелното  артериалното налягане за превенция на мозъчносъдови заболявания и инсулт.  За съжаление, всички проучвания на базата на доказателствата са проведени  само при пациенти с начално налягане 160 mm Hg  и по-високо.Само две проучвания са фокусирани  върху  таргетното систолно артериално налягане и профилактиката  на инсулта.  Проучването  ACCORD  сравнява таргетни стойности от   120  и 140 mm Hg. Таргетно систолно налягане 120 mm Hg е по-добро от по-високо ( около140 mm Hg).