Наличието на повишено кръвно налягане по време на детството и юношеството: множествено кохортно проучване по училищни данни

Наличието на повишено кръвно налягане по време на детството и юношеството: множествено  кохортно проучване  по училищни данни

Leyvraz, Magalia,*; Wahlen, Raphaëla,*; Bloetzer, Clemensb; Paradis, Gillesc; Bovet, Pascala,d; Chiolero, Arnauda,c,e

Journal of Hypertension: March 6, 2018 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p

doi: 10.1097/HJH.0000000000001699

Цел: Скрининг на кръвно налягане (КН) при деца се препоръчва. Идентифицирането на деца с трайно повишено КН е трудно поради  голямата вариабилност на КН. Ние оценихме КН и наличието на високото КН по време на детството и юношеството.

Метод: Изследвани са три кохорти деца в Сейшелските острови двукратно с интервал от 3-4 години. Затлъстяването се дефинира  при  секс специфичния 95-ти персантил и възрастово специфичните персантили. При всяка визита КН се базира на  на средната от две измерени стойности и повишена КН се диагностицира над 95-тия персантил полово  специфичен, възрастово специфичен и специфичен за височината персантил.

Резултати:Събрани саданните от 4519 деца на средна възраст от 5.5 и 9.2 години  и 9.2 и 12.5 години и 6065 на възраст от 9.2 и12 години и 5967 на възраст 12.5 и 15.6години респективно.  Честотата на повишеното  КН  е била  10%  на възраст 5.5  години , 10% на t 9.2години , 7% на  12.5 years,  и  9% на  15.6 години леспективно.При децата с повишено КН на първата начална визита пропорцията  която има повишена КН  на следващата визита 3-4 години по-късно е бела 13% на възраст 5.5 и 9 години 19% във възрастта между 9.2 и 12.5 години  и 27%  между12.5 и 16.5 години.Тези пропорции са по-високи при децата с обезитас с повишено КН, което е 33р35 и 39% във всяка кохорта респективно.Коефицентът на проследяване е  малко по-широк ( ранг 0.23-0.40)  отколкото за диастолното налягане( ранг 1.19- 1.35) и нараства с възрастта.В сравнение с него коефицента на послидователност  за затлъстяването е в малко по-широк ранг  (0.74–0.84).

Заключение:  Наличието на  повишено КН по време на детството и юношеството е слаб предиктор за повишено КН след3-4 години.Проследяването е в по-широки граници  при по-възрастните и с обезитас  деца в сравнение  с по-малките и без обезитас деца.