Ефект на понижаването на артериалното налягане върху изхода при лица с нормално и високонормално налягане

Ефект на понижаването  на артериалното налягане  върху изхода при лица  с нормално и високонормално  налягане

Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e
Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2150–2160

Предговор:  По настоящем не е известно дали лица със стойности на ситолно артериално налягане ( САН)/диастолно артериално налягане (ДАН)  със стойности 120–139/80–89 mmHg, обичайно дефинирани като  прехипертония или високо  нормално и нормално АН ,се подобряват от понижаващо АН лечение  и дали ползата на тези лица зависи от нивото на техния сърдечносъдов риск. .

Цел: Да се установи с  мета – анализ всички данни от рандомизирани контролирани проучвания (РКП) за ефекта върху сърдечносъдовия риск от лечение за понижаване на АН при лица с нормални или високонормални стойности ,  при изходна липса на антихипертензивни медикаменти и без  да имат понастоящем сърдечен инфаркт, левокамерна дисфункция или сърдечна недостатъчност.

Метод:Актуализирани са данните от РКП за понижаване на АН в края на 2016 година .В проучванията са селектирани само  нормотензивни лица или са включени  хипертензивни или нормотензивни лица но с осигурена информация  отделно за нормотензивните лица.Изчислени са Risk ratios  и 95%  конфеденциален интервал и абсолютната редукция на риска за сърдечносъдов изход и обща смъртност със  специален модел( a random-effects).

Резултати: Идентифицирани са  24 РКП  с данни от 47 991 лица с високо нормално или нормално АН.Установено е ,че лечение понижаващо АН сигнификантно редуцира сърдечносъдовите заболявания  при тези лица, но  редукцията на риска е лимитеран за мозъчен инсулт. Когато РКП се стратифицират според общия сърдечносъдов риск, не се установява сигнификантна полза в проучванията включващи лица с  нисък до умерен риск ((13  РКП, 21 128 лица), докато сигнификантна разлика за мозъчен инсулт беше установена(−60% за  САН/ДАН за редукция от 10/5 mmHg)  , в проучвания които включват лица с   висок и много висок риск , главно  поради  симптоматични сърдечносъдови заболявания (11 РКП, 26 863 лица).При нормотензивни  лица, с висок до много висок риск, лечението за понижаване на АН изглежда, че понижава риска от инсулт независимо от класа приложени медикаменти.

Заключение:  Лица с много висок сърдечносъдов ,риск дължащ се на симптоматични сърдечносъдови заболявания , трябва да получават  лечение  за понижаване на АН  и тогава, когато тяхното АН е  във високонормални и нормални граници.