Благоприятен ефект от приема на статини

Благоприятен ефект от прием на статини  върху нивото на диастолното артериално налягане:  анализ на  обширнa база данни  от 24- часово мониториране.

  1. Giuliano; P, Vivianne; C. Barbara; et al. Journal of Hypertension: Post Author Corrections: June 2, 2017

 

Въведение: Приемането на липидо- понижаващи медикаменти, главно статини  се препоръчва да е вечерно време и  има  доказателства  за  силна и независима корелация  между нощното артериално налягане ( АН)  и повишения риск  от сърдечносъдови инциденти.

Цел:  Да се оцени ефекта на статините върху  нивото на нощното  АН.

Метод:  Ние анализирахме данните от голяма кохорта възрастни лица подложени на  домашно , клинично  и амбулаторно  мониториране на АН в нашия район.  Всички измервания на АН  са направени и границите  са приложени според  препоръките  на Европейските ръководства. Проучената популация е стратифицирана според приема на статини.

Резултати  : Включени са  5634  възрастни лица  ( жени  48.9%,  на възраст  60.5 +/- 11.6  години ,Индекс на Телесната Маса  ( ИТМ) 27.0 +/- 4.6 kg/m2,  клинично АН 144.3 +/- 18.4/90.9 +/- 12.4 mmHg, 24-ч. АН 130.7 +/- 13.4/79.0 +/- 9.7 mmHg),  от които 17.3%  получават и  82.7%  не получават статини Лекуваните амбулаторни пациенти   са  по- възрастни,  с    по- висок     ИТМ     и    наличието    на рискови фактори  и съпътстващи заболявания  в сравнение с нелекуваните P < 0.001  за всички. Пациентите лекувани със статини        показват    по- ниски    нива на     диастолното   АН при всички измервания на налягането, включително нощния период      (67.3 +/- 9.4 vs. 70.9 +/- 9.7 mmHg; P < 0.001)  в сравнение с нелекуваните пациенти. Също така, прилагането на статини  има  един независим фактор  свързан с 24- часа[odds ratio (95% confidence interval): 1.513(1.295-1.767); P < 0.001]  и нощен период  [odds ratio (95% confidence interval): 1.357(1.161-1.587); P < 0.001]  контрол на АН дори след аджустиране за възраст,  пол, ИТМ,  диабет,  брой на антихипертензивните медикаменти  ( модел 1) или  наличието/отсъствието  на антихипертензивни медикаменти ( модел 2).

Заключение: Приемът  на статини е свързан  със статистически значимо по- ниско ниво на диастолното АН. Този ефект се наблюдава  независимо от корекцията за

сърдечносъдови рискови фактори и съпътстващи заболявания , както и за броя на антихипертензивните медикаменти.