The polypill in cardiovascular prevention: evidence, limitations and perspective – position paper of the European Society of Hypertension

The polypill in cardiovascular prevention: evidence, limitations and perspective – position paper of the European Society of Hypertension

Coca, Antonioa; Agabiti-Rosei, Enricob,c; Cifkova, Renatad; Manolis, Athanasios J.e; Redón, Josepf; Mancia, Giuseppeg,h

Journal of Hypertension: August 2017 – Volume 35 – Issue 8 – p 1546–1553

doi: 10.1097/HJH.0000000000001390

Комбинирана таблетка в сърдечносъдовата превенция: доказателства, ограничения и перспективи-становище на Европейското Дружество по Хипертония.

Антихипертензивното, липидопонижаващото , антидиабетичното и противосъсирващото лечение съществено понижават риска от сърдечносъдова смъртност и фатални събития въз основа на данните от  изследванията.В реалния живот обаче,  ефективно приложение на това лечение е рядко и с това неговият принос  за сърдечносъдовата профилактика е много по- малък отколкото трябва да бъде,.Тази статия разглежда  данните за и против  подхода с комбинирана таблетка.Спорно е, че високата честота на лица с многофакторен рисков профил осигурява рационалността на терапевтична стратегия основана на комбинацията  в една таблетка  на медикаменти против  различни рискови фактори .Спорно е и  това , че съществуват  други  благоприятстащи  аргументи. Първо,  в реалния живот придържането към всички посочени медикаменти  е много ниско , което води до      появата   и риска от сърдечносъдов изход. Второ,  въпреки, че  голям брой фактори  участват , придържането към лечението е повлияно негативно  от сложността на предписания режим и може да бъде значително подобрена чрез упростяване на лечението.Трето, съвременни проучвания на пациенти с история за манифестни сърдечносъдови заболявания  са документирали , че различни сърдечносъдови медикаменти могат да бъдат комбинирани  в една таблетка без загуба на тяхната индивидуална ефикасност или неочаквани неудобства и това благоприятства придържането към лечението и контрола на множество рискови фактори, подкрепящи използването на  комбинираните таблетки  във вторичната сърдечносъдове профилактика. Накрая трябва да се припомни ,че комбинираната таблетка има някакъв  изчерпващ се ефект и понастоящем няма  доказателства, че този подход редуцира в по- висока степен сърдечносъдовия изход отколкото стандартния подход.   В ход са проучвания , които трябва  да дадат отговор на тези въпроси и  така да стане известна стойността на този подход.