Предстоящи научни събития на БЛХ

„Arteriale“ – May Measurement Month (MMM) 2020 в условия на пандемия – нови ръководни правила и предизвикателства   on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг/ Със съдействието на: https://www.actavis.bg/

Прочети повече

БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ BULGARIAN HYPERTENSION LEAGUE www.hypertensionleaguebg.info   Научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“ 24-26 Април 2020г.  on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг   РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 26.04.2020 – Неделя – Дискусия в чат форма

Прочети повече

  Симпозиум на тема: ARTERIALE 2020 – кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие     Събитието е в списъка научни форуми, одобрени от European Society of Hypertension   31януари-02 февруари 2020 г. София Тех Парк форум „Джон Атанасов“ гр. София   Петък, 31.01.2020 Обучителен модул “Когнитивни нарушения при пациенти със сърдечно-съдови рискови […]

Прочети повече

За пациентите

ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ЗАПАЗВА МОЗЪКА В ДОБРА ФОРМА MedPage Today, 2017,01. 02 BowmanGL et al. Neurology, 2017     Хранителен режим, богат на витамини и неатерогенни мазнини ,може да помогне на възрастните хора да запазят когнитивните си способности., сочат данни от наблюдателно проучване.     При възрастни лица, които не страдат от деменция, високо плазмено ниво на витамините […]

Прочети повече

Благоприятен ефект от прием на статини  върху нивото на диастолното артериално налягане:  анализ на  обширнa база данни  от 24- часово мониториране. Giuliano; P, Vivianne; C. Barbara; et al. Journal of Hypertension: Post Author Corrections: June 2, 2017   Въведение: Приемането на липидо- понижаващи медикаменти, главно статини  се препоръчва да е вечерно време и  има  доказателства  […]

Прочети повече

Всяка година 17-ти май е определен за Световен ден на хипертонията. Този ден се отбелязва за да се осигури информираност на населението за възможностите за предотвратяванена инсултите, сърдечните и бъбречни усложнения, причинени от високото кръвно налягане, като се набляга на профилактиката, ранното откриване на артериалната хипертония и своевременно започнатото лечение.

Прочети повече

Новини

„Arteriale“ – May Measurement Month (MMM) 2020 в условия на пандемия – нови ръководни правила и предизвикателства   on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг/ Със съдействието на: https://www.actavis.bg/

Прочети повече

Становище на Съвета по хипертония на Европейското кардиологично дружество за употребата на АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори 13 март 2020 г. Въз основа на първоначални доклади от Китай и последващи доказателства, че артериалната хипертония може да бъде свързана с повишен риск от смъртност при хоспитализирани пациенти, инфектирани с COVID-19, са представени хипотези, които предполагат […]

Прочети повече

БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ BULGARIAN HYPERTENSION LEAGUE www.hypertensionleaguebg.info   Научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“ 24-26 Април 2020г.  on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг   РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 26.04.2020 – Неделя – Дискусия в чат форма

Прочети повече

Научен симпозиум „Arteriale“ – May Measurement Month (MMM) 2020 – LIVE STREAMING

Програма

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Инструкции за достъп


Становище на Съвета по хипертония на Европейското кардиологично дружество за употребата на АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори

13 март 2020 г.Въз основа на първоначални доклади от Китай и последващи доказателства, че
артериалната хипертония може да бъде свързана с повишен риск от смъртност при
хоспитализирани пациенти, инфектирани с COVID-19, са представени хипотези, които
предполагат потенциални неблагоприятни ефекти на инхибиторите на ангиотензин
конвертиращия ензим (ACE-i) или на ангиотензин рецепторните блокери (ARBs). Беше
предложено, особено в социални медии, че тези често използвани лекарства могат да
повишат както риска от инфекция, така и тежестта на SARS-CoV2. Тревогата възниква от
наблюдението, че подобно на коронавирусът, причиняващ SARS, вирусът COVID-19 се
свързва със специфичен ензим, наречен ACE2, за да инфектира клетките, а нивата на ACE2
се повишават след лечение с ACE-i и ARBs.Поради разпространението на информацията в социалните медии, пациентите, приемащи
тези лекарства за високото си кръвно налягане, и техните лекари стават все по-загрижени,
а в някои случаи спират да приемат своите медикаменти от посочените класове.Спекулацията за безопасността на лечение с АСЕ-i или ARB във връзка с COVID-19 няма
стабилна научна основа или доказателства в подкрепа на това. Всъщност има данни отпроучвания при животни, които предполагат, че лекарства от посочените класове може да
са протективни от сериозни белодробни усложнения при пациенти с инфекция COVID-19,
но към момента няма данни при хора.Съветът по хипертония на Европейското кардиологично дружество желае да подчертае
липсата на каквито и да било доказателства, подкрепящи вредния ефект на АСЕ-I и ARB в
контекста на пандемията от COVID-19.

Съветът по хипертония настоятелно препоръчва на лекарите и пациентите да продължат
лечението с обичайната си антихипертензивна терапия, тъй като няма клинични или
научни доказателства, които да подсказват, че лечението с ACEi или ARB трябва да бъде
прекратено поради инфекцията Covid-19.

Проф. Джовани де Симоне,

Председател, Съвет по хипертония на Европейското кардиологично дружество

 

==============================

 

Position Statement of the ESC Council
on Hypertension on ACE-Inhibitors and
Angiotensin Receptor Blockers

13 Mar 2020Based on initial reports from China, and subsequent evidence that arterial hypertension may
be associated with increased risk of mortality in hospitalized COVID-19 infected subjects,
hypotheses have been put forward to suggest a potential adverse effects of angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACE-i) or Angiotensin Receptor Blockers (ARBs). It has been
suggested, especially on social media sites, that these commonly used drugs may increase
both the risk of infection and the severity of SARS-CoV2. The concern arises from the
observation that, similar to the coronavirus causing SARS, the COVID-19 virus binds to a
specific enzyme called ACE2 to infect cells, and ACE2 levels are increased following
treatment with ACE-i and ARBs.Because of the social media-related amplification, patients taking these drugs for their high
blood pressure and their doctors have become increasingly concerned, and, in some cases,
have stopped taking their ACE-I or ARB medications.This speculation about the safety of ACE-i or ARB treatment in relation to COVID-19 does
not have a sound scientific basis or evidence to support it. Indeed, there is evidence from
studies in animals suggesting that these medications might be rather protective against
serious lung complications in patients with COVID-19 infection, but to date there is no data
in humans.The Council on Hypertension of the European Society of Cardiology wish to highlight the
lack of any evidence supporting harmful effect of ACE-I and ARB in the context of the
pandemic COVID-19 outbreak.The Council on Hypertension strongly recommend that physicians and patients should
continue treatment with their usual anti-hypertensive therapy because there is no
clinical or scientific evidence to suggest that treatment with ACEi or ARBs should be
discontinued because of the Covid-19 infection.

Prof. Giovanni de Simone,
Chair, ESC Council on Hypertension
On behalf of the Nucleus Members