Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Увреждане на прицелните органи и прицелно систолно кръвно налягане в клиничната практика: Campania Salute Network « Българска Лига по Хипертония

Увреждане на прицелните органи и прицелно систолно кръвно налягане в клиничната практика: Campania Salute Network

 Увреждане на прицелните органи   и прицелно систолно кръвно налягане в клиничната практика: Campania Salute Network

Andrea D’Amato Costantino Mancusi Maria Angela Losi Raffaele Izzo Maria Immacolata Arnone Grazia Canciello Salvatore Senese Nicola De Luca Giovanni de Simone Bruno Trimarco

American Journal of Hypertension, Volume 31, Issue 6, 7 May 2018, Pages 658–664, https://doi.org/10.1093/ajh/hpy007

Published:

Постановка:

Понижаването на  систолното  кръвно налягане (КН)  под конвенционалнатаграница ( 140 мм жив) редуцира левокамерната  ( ЛК) хипертрофия и  и честотата на сърдечносъдовите( СС) инциденти. Ние оценихме дали  различните граници на систолното КН, както и средното ниво по време на проследяването имат различно влияние  върху проминети  върху  прицелните органи (ПО).

МЕТОД

От  регистъра на  Campania Salute Network ние подбрахме 4, 148 пациенти с хипертония със средно  систолно кръвно налягане(СКН) под 140 мм жив и без история за  наличието на сърдечносъдово или хронично  бъбречно .

заболяване. Пациентите са разделени на „ Интензивен (<  130 мм жив) или „ Обичаен „ контрол на КН. Изходно  и визита с  последен контрол ние оценихме индекса на левокамерната  мускулна маса (ЛММ m2) интима- медиа  дебелината(ИМД) на каротидната артерия, скоростта на гломерулната филтрация    (GFR, ml/min/1.73 m2), като маркери за увреждане на прицелните органи. Сравнени са  тенденциите на  увреждане на прицелните за стриктен и обичаен контрол.

Резултати:

В продължение на  медиана от 74 месеца ( ранг 35-108 месеца)

1824 пациента ( 44% )класифицирани  са  клафицирани   със стриктен контрол. Тези лица са по-млади, с по-малка честота на затлъстяване,  диабет, по- нисък  начален индекс на ЛММ и ИМД и приемат по-малко калциеви антагонисти в периода на наблюдение в сравнение с групата с обичаен контрол. И в двете подгрупи  не се отбелязват промени с времето, в периода на наблюдението в индекса на ЛММ и Скоростта на гломерулната филтрация докато ИМД  нараства, без сигнификантна разлика  със степента на контрола на систолното КН.

 

Заключение

 В регистъра на лекуваните пациенти с хипертония в   първичната здравна мрежа прогресията на увреждане на ПО не е свързана със средното КН по време на наблюдението.