Нови въпроси върху периоперативното приложение на бета-блокерите

Нови въпроси върху периоперативното приложение на бета-блокерите.

Сърдечносъдовите усложнения след несърдечна хирургия подкрепят Гайдлайните.

  • Larry Husten CardioBrief JAMA Internal Medicine

Пациенти с артериална хипертония, които приемат бета- блокери имат по- висока честота на  сърдечносъдови усложнения след несърдечна хирургия, установи голямо наблюдателно проучване.

Проучването подкрепя съвременните Г   айдлайни против прилагането на бета-блокери за начално лечение на есенциалната хипертония и може да бъде принос към течащия дебат върху прилагането на бета-блокерите периоперативно за несърдечна хирургия.

Датските изследователи анализират данните от над 55 ,000 пациенти с хипертония,които приемат поне два медикамента за артериална хипертония и са подложени на несърдечна хирургия .На 30-тия ден честотата на инцидентите е сигнификантно по- висока при пациентите,които приемат бета- блокери.

  • За големи сърдечносъдови инциденти 1.32 % спрямо 0.84%.
  • За смъртността 1.93%спрямо 1.32% (P<0.001) .

Има съществена значимост между групите, включително,голям дял жени в групата с бета-блокери.Данните остават сигнификантни и след аджустиране за разликите между групите. Статията е публикувана в JAMA Internal Medicine

Kim Eagle, MD, от Университета на Michigan в Ann Arbor,който беше водещ на 2015 Гайлайнд на American Heart Association/American College of Cardiology за периоперативна сърдечносъдова оценка в еволюцията на некардиалната хирургия предупреждава, че това проучване е“ много опасно за интерпретация“

Той заявява, че има три различни начина да се интерпретира проучването, като само един е, че бета-блокерите са по- опасни от другите медикаменти в периоперативния набор.

Една от интерпретациите е, че използването на мултивариантен анализ за аджустиране към различни фактори изисква извънредно голямо внимание . Напълно е възможно , пациентите приемащи бета- блокери да са по-тежко болни от пациентите приемащи други лекарства.

Друга интерпретация, според Eagle, се основава на понастоящем възприетото становище, че бета-блокерите са по-слабо ефективни антихипертензивни медикаменти и в такъв случай периоперативните усложнение могата да бъдат резултат на това, че пациентите имат повече проблеми поради това, че хипертонията им е по- лошо контролирана.

Третата интерпретацие на Eagle е , че симпатикусовата нервна система може да играе съществена роля ако по време на операцията има проблеми   поради това, че“ един от пътищата нашето тяло да излезе от тези проблеми е да повиши сърдечната честота.“Потискането на симпатикусовата нервна система с бета- блокерите може да бъде потенциално катастрофално“ Но, добавя Eagle’въз основа на това обсервационно проучване, аз не считам, че могат да бъдат изведени заключения като цяло .

Franz Messerli, MD, of Mount Sinai in New York City,пише, че проучването носи следващо потвърждение , че „ хипертонията е една неподходяща индикация за бета- блокери, специално при възрастни.“

„В този ден и възраст , с чиста съвест, трябва да лекуват неусложнена хипертония при възрастни с бета- блокери „ Тези провокативни данни показват, че даже в комбинация бета- блокерите са непоказани за лечение на хипертонията.

The researchers disclosed no relationships with industry.

last updated 10.06.2015