За БЛХ

Началото на Българската лига по хипертония (БЛХ) беше поставено преди 20 години от Проф. Чудомир Начев с негови сътрудници от Клиника по кардиология към КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, МУ-София и съмишленици, хабилитирани лица, работещи по проблемите на артериалната хипертония (АХ) в различни дисциплини – клинични и фундаментални. Под ръководството на Проф. Начев АХ стана емблематична тема и направи съпричастни много големи имена от България и Европа, които участваха в плеадата симпозиуми, представени на широка аудитория, както и в значими научни разработки.
След неочакваната кончина на Проф Начев, ръководството на Лигата бе поето от дългогодишния заместник – Проф. Светла Торбова, председател на Управителния съвет (УС) заедно с основна част от състава му.
Дейността на Лигата започна под мотото ”От методичните указания към клиничната практика: горещи точки”. Проведени бяха тематични симпозиуми, с представени редица от новите методични указания на Европейското дружество по хипертония (ЕДХ). Гост-лектори на симпозиуми на Лигата бяха редица Европейски лектори – автори на на указанията.
Българската лига по хипертония беше включена в редица дейности на ЕДХ, включително беше създаден Селекционен комитет за представяне на предложение за специалисти по Клинична хипертония, каквито в България има вече 7.
Регистрирани бяха 2 „Hypertension Excellence Center” – в София и Варна.
Българската лига по хипертония е редовен, асоцииран член на Международното дружество по хипертония, с право да ползва логото му за свои документи.
Българската Лига по хипертония e член на Световната лига по хипертония (World Hypertension League ).