Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Ефект на антихипертензивното лечение върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ « Българска Лига по Хипертония

Ефект на антихипертензивното лечение върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ

Ефект на антихипертензивното лечение  върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ

Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e,*

Journal of Hypertension: May 29, 2018 – Volume Publish Ahead of Print

Цел: За петте главни класове  на антихипертензивните медикаменти е показано, че сигнификантно редуцират риска от големи сърдечносъдови инциденти, когато се сравняват с плацебо и когато се сравняват директно (глава до глава).Не е установена сигнификантна разлика с изключение на малки причина- специфичени  събития. Не е  известно обаче, дали съществуват  разлики свързани с възрастта, възрастово специфични и дали някои класове  медикаменти са различно ефективни  при възрастни или  млади лица.  Този клинично значим въпрос е бил обект  на системни проучвания  и мета- анализ на всички налични  данни.

Метод: Предварително са идентифицирани  две бази данни  72 плацебо контролирани за  понижаване на кръвното налягане  рандомизирани клинични проучвания(РКП) при 260 210 лица и 50 РКП глава –до глава сравняващи лечението с понижаващи кръвното налягане   медикаменти от различен клас  при 247 006   лица. В тях ся изследвани отделните съобщения  от пациентите, по-възрастни или по-млади от 65 години и след това данните  са стратифицирани  според класа медикаменти(диретици, бета-блокери  калциеви антагонисти  инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим , ангиотензин рецепторни блокери ( АРБ) Сравнени с плацебо  или други класове. Седем фатални и нефатални  изхода  са приети за полза.Страничните ефекти са приети  при прекратяване на лечението.Абсолютни промени в риска и рисковото съотношение  са изчислени посредством рандомизиран модел.Ефектът при възрастни и млади  е сравнен с тест за хетерогенност.

Резултати: Ние идентифицирахме 20 плацебо- контролирани, рандомизирани клинични проучвания (РКП) при 55 645 възрастни   индивиди и 21 при 99 621 млади както  и 21 глава- до глава РКП  при 94 228 възрастни и 27 при 100 232 млади лица ( общо 349 726 лица). Когато се сравнят с плацебо, всичките 5 класа медикаменти сигнификантно редуцират риска от големи сърдечносъдови инциденти и  инсулт без да има разлика между възрастни и млади. Обаче, при сравнени глава-до глава  не беше установена разлика между възрастни и млади за  диуретици, калциеви антагонисти, АСЕ инх АРБ за всякакъв сърдечносъдов инцидент, докато бета-блокерите  проявяват възрастова зависимост, като са еднакво ефективни  като другите медикаменти във възрастта под 65  години, но по-малко ефективни при възрастни.

Заключение: По-голяма част от медикаментите, които понижават КН са еднакво ефективни в превенция на риска от фатални и нефатални сърдечносъдови инциденти както при млади, така и при възрастни пациенти, но бета-блокерите изявено еднакво ефективни с другите медикаменти  при млади пациенти, под 65 години,  губят част от ефективността си при по-възрастните.